o2.pl forum.o2.pl
poczta.o2.pl
E-mail 20GB
Pudelek.pl - plotki, zdjęcia, sensacje
Pudelek
Wrzuta.pl - video, muzyka, mp3
Wideo+mp3

Regulamin korzystania z forum.o2.pl

 1. Postanowienia ogólne.

  Administratorem forum.o2.pl jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

  Administrator forum.o2.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

  Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  1. użytkownik - osoba korzystająca z forum.o2.pl, niezależnie od faktu umieszczenia na forum.o2.pl jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem forum.o2.pl może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług forum.o2.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z forum lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
  2. forum.o2.pl (lub forum) - zbiór stron www w domenie o nazwie forum.o2.pl, składających się na forum.o2.pl, umieszczone na stronie głównej http://www.forum.o2.pl/, umożliwiające w szczególności umieszczanie na forach dyskusyjnych określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.
  3. plik - zamieszczony na forum przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności forum.
  4. serwery Grupa Wirtualna Polska - serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące forum.o2.pl.
  5. konto - konto na forum.o2.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane jest automatycznie przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji w systemie poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska. Login i hasło obowiązujące na forum.o2.pl są tożsame z loginem i hasłem wykorzystywanym przez użytkownika w systemie poczty elektronicznej. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione w sposób przewidziany w REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ w domenach: Grupa Wirtualna Polska.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl Z USŁUGI POCZTY PROKONTO W DOMENIE ORAZ KOMUNIKATORA TLEN.PL - USŁUG BEZPŁATNIE OFEROWANYCH PRZEZ Grupa Wirtualna Polska S.A. w Warszawie, dostępnym na stronie: http://profil.o2.pl/regulamin.html. Posiadanie konta poczty elektronicznej w domenach Grupa Wirtualna Polska.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl jest tożsame z posiadaniem konta na forum.o2.pl, przy czym nie oznacza automatycznej dostępności na tym forum profilu użytkownika.
  6. profil użytkownika - miejsce w forum.o2.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności forum.o2.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Warunkiem koniecznym dla założenia profilu na stronie forum.o2.pl jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego konta w systemie poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska.
 2. Zasady korzystania z forum.o2.pl.

  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z forum.o2.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne, umieszczanie m.in. określonych wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, tematów na forum.o2.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  2. Dla prawidłowego korzystania z forum.o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla założenia profilu użytkownika jest posiadanie zarejestrowanego i aktywnego konta w systemie poczty elektronicznej Grupa Wirtualna Polska. (dotyczy wyłącznie użytkowników chcących posiadać swój profil na stronie forum.o2.pl).
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Wszelkie prawa do forum.o2.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
  5. Użytkownik w ramach korzystania z forum.o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   1. przeglądać forum.o2.pl, w tym treści umieszczone na forum.o2.pl przez siebie lub innych użytkowników,
   2. zamieszczać na forum wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki, nowe tematy na forach dyskusyjnych oraz inne treści,
   3. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach forum.o2.pl,
  6. Warunkiem korzystania z forum.o2.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z forum.o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z forum.o2.pl polegające na umieszczaniu na forum określonych wpisów, postów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści na forum.o2.pl oraz jest władny do udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
  7. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach forum.o2.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wpisów, postów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na forum.o2.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych postów, plików, komentarzy lub innych treści na forum.o2.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
  9. Użytkownik korzystając z forum.o2.pl poprzez umieszczanie konkretnych wpisów, postów, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
  10. Z tytułu korzystania z forum.o2.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z forum.o2.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
  11. Z forum.o2.pl użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność forum.o2.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy posiadają konto lub profil. Posiadanie konta przez użytkownika jest warunkiem koniecznym dla założenia własnego profilu na stronie forum.o2.pl. Użytkownicy, którzy nie posiadają profilu użytkownika na forum.o2.pl mogą jedynie przeglądać zasoby forum.o2.pl lub w inny sposób korzystać z forum jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonim lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy posiadają własny profil na stronie mogą przeglądać zasoby forum lub w inny sposób korzystać z forum.o2.pl, w tym zamieszczać wpisy, posty, pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością forum.o2.pl, jako użytkownicy posiadając stały, zarezerwowany dla nich pseudonim lub inne podobne oznaczenie. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności forum.o2.pl w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem posiadającym profil na stronie forum.o2.pl.
  12. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi forum.o2.pl są dobrowolne.
  13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil z forum.o2.pl, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia profilu przy pomocy formularza dostępnego na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne w dziale Forum. Podany adres e-mail musi być tożsamy z adresem podanym przez użytkownika w profilu użytkownika jako adres do korespondencji.
  14. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne na forum niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
  15. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do przetwarzania adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub później zmienionego w celach określonych z REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ w domenach: Grupa Wirtualna Polska.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl Z USŁUGI POCZTY PROKONTO W DOMENIE ORAZ KOMUNIKATORA TLEN.PL - USŁUG BEZPŁATNIE OFEROWANYCH PRZEZ Grupa Wirtualna Polska S.A. w Warszawie, dostępnym na stronie: http://profil.o2.pl/regulamin.html.
  16. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informacje poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  17. Z danego konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik - założyciel profilu będący jednocześnie założycielem konta).
  18. Każdy użytkownik forum.o2.pl jest zobowiązany do korzystania z forum w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i szeroko pojętymi zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie na forum treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie na forum.o2.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   2. podszywanie się pod inne osoby,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   5. inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.
  19. Użytkownik korzystając z forum oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień punktu Regulaminu, w tym w szczególności punktu 18 a-e Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego postu, pliku, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, określonych przez przepisy prawa lub Regulamin w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  20. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo do usunięcia konta oraz profilu użytkownika wraz z cała zawartością w przypadku, gdy w okresie 365 następujących po sobie dni (12 miesięcy) nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto użytkownika na forum.o2.pl.
  21. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by forum.o2.pl dostępne było nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter forum.o2.pl nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności forum.o2.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących forum oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
  22. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności forum.o2.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej forum.o2.pl (http://www.forum.o2.pl/) stosowną informację.
  23. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy forum.o2.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych na forum narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne w dziale Forum.
  24. W ramach forum.o2.pl zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkownik do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłaszania takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny na forum.o2.pl: ”Zgłoś do usunięcia”. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. W celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom formularz dostępny na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne w dziale Forum.
  25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie forum środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z forum.o2.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie: http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne w dziale Forum. Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym forum.o2.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
  26. W celu poprawiania jakości forum.o2.pl Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności forum.o2.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  27. W ramach przewidzianej dla forum.o2.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie postów oraz określonych tematów przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach (określonych forach dyskusyjnych). Użytkownik zamieszczając post jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez forum.o2.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności forum.o2.pl.
  28. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników forum) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia forum.o2.pl. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania wpisów, postów, komentarzy, opinii, plików lub innych treści, w przypadku naruszenia prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia forum.o2.pl. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści na forum.o2.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z forum.o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści umieszczane przez użytkowników w forum.o2.pl, w tym w szczególności za umieszczone posty, pliki, komentarze, i szkody wynikłe z tego tytułu,
   3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie forum.o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zalogowanego na stronie forum.o2.pl użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika, z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
   5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego postu, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie,
   6. mając na uwadze darmowy charakter forum.o2.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych na forum nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie forum.o2.pl wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Grupa Wirtualna Polska nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania forum.o2.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
  29. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące forum.o2.pl należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne w dziele Forum lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska S.A., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
  30. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie posty, pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w forum.o2.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem forum.o2.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z forum.o2.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  31. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług forum.o2.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z forum.o2.pl.
  32. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki) na forum, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska lub inne podmioty, w tym także w celach reklamowych.
  33. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.forum.o2.pl/regulamin/.
  34. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  35. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Wirtualna Polska S.A. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska S.A. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska S.A. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.